pobierz pdf

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i ustęp 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO, informuję, iż:

I.   Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach, ulica Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce (telefon 17 22-18-228) reprezentowane przez Dyrektora Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach.

II.  Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem: e-mail: iodck@ropczyce.info.pl

III.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

       1)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych;

       2)      realizacji umów zawartych z kontrahentami;

       3)      wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

       4)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV.  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

        1)    artykuł 6 ustęp 1 litera c ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

        2)    artykuł 6 ustęp 1 litera b ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;

        3)    artykuł 6 ustęp 1 litera e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (to jest Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 862 z późniejszymi zmianami) – przetwarzanie jest niezbędne do    wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

        4)    artykuł 6 ustęp 1 litera a ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO – jeżeli są przekazywane przez Pana/Panią dane, dla przetwarzania, których nie znajduje zastosowania żadna z w/w podstaw przetwarzania.

V.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

       1)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

       2)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach.

VI.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie III, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VII.    Przysługuje Pani/Panu prawo:

          a)   dostępu do swoich danych – na podstawie artykułu 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

          b)   sprostowania swoich danych osobowych – na podstawie artykułu 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

          c)   usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie artykułu 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

         d)   ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – na podstawie artykułu 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

         e)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na postawie artykułu 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO.

VIII.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

IX.     Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – RODO.

X.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

XI.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przetwarzanie wizerunku uczestnika

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem wizerunku uczestnika

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem danych osobowych jest Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach, ulica Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce, e-mail: ck@ropczyce.info.pl reprezentowane przez dyrektora Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORAInspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: iodck@ropczyce.info.pl bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNADane osobowe uczestników w postaci wizerunku przetwarzane są w celu promocji Gminy Ropczyce (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO)
ODBIORCY DANYCHArchiwum Centrum Kultury, Instagram, Facebook Telewizji Miejskiej i Centrum Kultury, strona internetowa Centrum Kultury, Urzędu Miejskiego
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHDane uczestników będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHUczestnik posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych – na podstawie artykułu 15 RODO; sprostowania – na podstawie artykułu 16 RODO; usunięcia danych – na podstawie artykułu 17 RODO; ograniczenia przetwarzania – na podstawie artykułu 18 RODO; przenoszenia danych – na podstawie artykułu 20 RODO; sprzeciwu – na podstawie artykułu 21 RODO. Nadto w każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOUczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHUtrwalanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny. Brak zgody oznacza niemożliwość utrwalania wizerunku przez Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach oraz jego umieszczenia w miejscach wskazanych w wierszu (Odbiorcy Danych).
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJIDane osobowe uczestnika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zasady rozpatrywania wniosków

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw osób fizycznych w zakresie danych osobowych

Osoba fizyczna (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne), której dane osobowe przetwarza Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach, jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

  1. Osoba fizyczna może zgłosić wniosek do Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach w każdej chwili.
  2. Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach rozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jej imieniu:
  1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

3. Osoba fizyczna może złożyć wniosek w formie pisemnej osobiście w Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach, bądź za pośrednictwem poczty.

4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach żądania osoby fizycznej.

5. Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach.

6. W imieniu Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach Inspektor Ochrony Danych udziela odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7. Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

8. Pobranie opłaty jest możliwe jedynie wtedy, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter. W takim przypadku na Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach ciąży obowiązek wykazania tych okoliczności

9. Właściwym dla Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodck@ropczyce.info.pl.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 roku)