Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności serwisu ropczyce.info.pl

Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach.

Data publikacji strony internetowej: 2006-10-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Strona spełnia standard dostępności WCAG 2.0 (podwójne A).
 2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji zadań podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Wersję kontrastową,
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. Widoczny fokus,
 4. Wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów w dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Witold Szczygieł i Dominik Rudecki, adres poczty elektronicznej dostepna_strona@ropczyce.info.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 22 18 228. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach, ulica Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia (trzy dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszajacych sie na wózkach): 2 od ulicy Bursztyna i 1 od ulicy kochanowskiego.
 • Nad wejściami nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na parterze w holu głównym.
 • Przed budynkiem wyznaczono trzy koperty, na których można pozostawić samochód, a w Rynku obok budynku wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku nie można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych petli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma mozliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Budynek Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej, 39-105 Gnojnica Dolna 146

 • Do budynku prowadzą 2 główne wejścia (dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszajacych sie na wózkach) wyposażone w podjazd.
 • Nad wejściami nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na parterze w korytarzu po lewej stronie.
 • Przed budynkiem nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jest natomiast wewnętrzny parking, na którym można pozostawić samochód.
 • Do budynku nie można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych petli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma mozliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Budynek Domu Kultury w Witkowicach, ulica Sucharskiego 101, 39-100 Ropczyce

 • Do budynku prowadzi 1 główne wejście (dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszajacych sie na wózkach) wyposażone w podjazd.
 • Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na parterze w korytarzu po prawej stronie.
 • Obok budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest to wewnętrzny parking, na którym można pozostawić samochód.
 • Do budynku nie można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych petli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma mozliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Budynek Domu Kultury w Brzezówce, 39-102 Brzezówka 160

 • Do budynku prowadzi 1 główne wejście (dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszajacych sie na wózkach) wyposażone w podjazd.
 • Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na parterze w korytarzu.
 • Obok budynku nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jest natomiast wewnętrzny parking, na którym można pozostawić samochód.
 • Do budynku nie można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych petli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma mozliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Budynek Domu Kultury w Niedźwiadzie, 39-107 Niedźwiada 113

 • Do budynku prowadzą 2 główne wejścia (1 główne wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszajacych sie na wózkach) wyposażone w podjazd.
 • Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na parterze w korytarzu.
 • Obok budynku nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jest natomiast wewnętrzny plac, na którym można pozostawić samochód.
 • Do budynku nie można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych petli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie braila i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma mozliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Autor: Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach